Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

I.
 1. Tyto všeobecné obchodní a reklamační podmínky platí pro zboží a obchodní smlouvy uzavírané obchodním oddělením zelárny AGRO Brno-Tuřany, a.s., se sídlem Dvorecká 521/27, 620 00 Brno, IČO 29365619, DIČ CZ29365619 (dále jen dodavatel).
 2. Obchodní a reklamační podmínky jsou všeobecně platné. Odchýlit se od nich mohou smluvní strany pouze písemnou dohodou.
II.
 1. Nabízený sortiment zboží ze strany dodavatele je nezávazný, pokud v písemné nabídce není uvedeno jinak.
III.
 1. Objednávku zboží lze učinit on-line na www.agro-turany.cz, případně telefonicky. Objednávka musí obsahovat:
  1. jméno a adresa odběratele
  2. fakturační adresu
  3. přesnou specifikaci zboží včetně požadovaného množství
  4. způsob odběru zboží
 2. Dopravu zajišťuje dodavatel přepravcem PPL. Dopravné je zpoplatněno částkou 200,- Kč za objednávku na dobírku, nebo 170,- Kč při úhradě objednávky předem.
 3. Zajišťuje-li si dopravu odběratel sám, jsou místem odběru zboží provozovny dodavatele.
 4. Odesláním objednávky odběratel prohlašuje, že přečetl a souhlasí s všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami.
IV.
 1. Objednané zboží je odběratel povinen odebrat nejpozději do 5 dnů od požadovaného termínu uvedeného na objednávce. Nedojde-li k dohodě o prodloužení tohoto termínu, je dodavatel oprávněn s tímto zbožím dále nakládat dle vlastního uvážení.
 2. V případě, že dodavatel nebude moci z objektivních důvodů (např. nevhodné klimatické podmínky apod.) zajistit nebo dodat zboží v požadovaném termínu, oznámí toto neprodleně odběrateli a dohodne s ním náhradní způsob řešení. V těchto případech dodavatel neodpovídá za případné škody, které tímto odběrateli vznikly.
 3. Převzetí zboží odběratelem, popř. jím určeným dopravcem, bude potvrzeno podpisem odběratele popř. dopravce na dodacím listu nebo faktuře s čitelným uvedením jména a data převzetí. Podpisem dodacího listu přechází péče o odebrané zboží a případné nebezpečí škody na odběratele, popř. jím určeného dopravce.
 4. Odběratel je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li zboží specifikaci uvedené na objednávce nebo má-li zjevné vady, musí o této skutečnosti pořídit zápis do dodacího listu nebo faktury.
V.
 1. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Odběratel nabývá vlastnického práva k zakoupenému zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
 3. Zaplacením se rozumí den, kdy částka byla složena v hotovosti nebo zaplacena uhrazením dobírky.
VI.
 1. Odběratel je povinen dodavateli poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání případné reklamace.
 2. Reklamace se řídí obchodním zákoníkem.
 3. V případě, že nedojde k dohodě o reklamaci, budou reklamace řešeny osobou, na které se obě strany dohodnou. Jestliže ani tehdy k dohodě nedojde, bude spor řešen soudní cestou.

 

Jak balíme?
Snažíme se být šetrní k přírodě, proto používáme jako výstelku vše co najdeme po ruce a tímto způsobem používáme již jednou použitý materiál…